Meddelande om skydd av personuppgifter på DANÆG koncernes domäner

Danæg koncernen tillvaratar och skyddar dina data. Som dataansvarig samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i samband med användningen av Danæg koncernens webbplatser.

Nedan är beskriven, hur vi behandlar, använder och återger dina personuppgifter. Om du har frågor beträffande Danægs behandling av dina personuppgifter, är du välkomman att kontakta oss på privacy@danaeg.dk

 

Nedan beskrivs följande ämnen:

 1. Kategorier av personuppgifter och syfte
 2. Återgivning och överföring av personuppgifter
 3. Lagringsperiod
 4. Dina rättigheter
 5. Kontakt
 6. Korrigering till meddelandet

 

 1. Kategorier av personuppgifter och syfte

1.1 Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter om dig:

 IP adress

 Handlingsättuppgifter på webbplats

 Informationer avgivit i tävling

 Kontaktinformationer

 

1.2 Vi behandlar personuppgifterna till följande syfte:

- Deltagande i tävlingar

- Möjlighet att besvara förfrågningar via Danæg webbplatserna, häribland också reklamationer och ansökningar

- Utskick av nyhetsbrev

 

Når vi samlar in personuppgifter till ovan nämnda syfte direkt från dig, avger du dissa uppgifter för att kunna använda webbplatsen och delta i tävlingar. Du er inte förpliktat att meddela oss uppgifterna. Konsekvenserna av inte att meddela personuppgifterna är, inte att kunna delta i tävlingar, kommunicera med Danæg eller använda onlinetjänster på Danæg koncernens webbplatser.

 1. Återgivning och överföring av personuppgifter

2.1 Återgivning av personuppgifter

Personuppgifterna blir återgivit till och delad med följande mottagare:

- Ansvariga för försändelsen av premier från tävlingar

- Skattemyndigheter i samband med tävlingar

- Ansvariga för anställningar och ansökanprocessen

- Ansvariga för kundreklamationer

 

2.2 Data behandlares tillgång till personuppgifter

Vi ger våra samarbetspartners tillgång till personuppgifter, häribland IT-leverantörer, som lagrar och behandlar personuppgifter på våra vägnar. Våra samarbetspartners och leverantörer måsta följa Danæg koncernens instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter. Det är dessutom Danæg koncernens ansvar, att förvaring och behandling sker i överensstämmelse med dataskyddlagstiftningen.

 

 1. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifterna under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denne sekretesspolicy, dog högst i:

 

- Kontaktinformationer och detaljer på förfrågningar är sparat i maximum 12 månader från förfrågans avslutning

- Tävlingsuppgifter sparas i maximum 12 månader efter premien är skickat och mottagit

- Ansökningar sparas i maximum 6 månader

- Reklamationer sparas i maximum 12 månader

 

 1. Dina rättigheter

Du kan med vissa lagstadgade undantag alltid anmoda om att få tillgång till dina personuppgifter.

Du kan dessutom be oss om att korrigera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan be om att motta de av dig avgivna personuppgifter i et strukturerad, vanligt använt och maskinläsbart format, om vår behandling av uppgifterna sker på grundlag av dit samtycke eller ett kontrakt, som du har ingått med oss (dataportabilitet).

Vi raderar dina personuppgifter efter anmodan härom, med mindre vi har belägg till at fortsätta behandlingen.

Du kan också inge en klaga till inspektionsmyndigheten såsom Datainspektionen.

 

 1. Kontakt

Du är välkomman att kontakta oss, om du har frågor till skydden av dina personuppgifter eller önskar att utnyttja dina rättigheter. Du kan kontakta oss på privacy@danaeg.dk

 

Adressuppgifter:

Danæg Koncernen

Danægvej 1

6070 Christiansfeld

 

 1. Korrigering till meddelandet

Vi förbehåller oss rätten till at ändra denna meddelande om dataskydd.

Version 1.1 / 23. maj 2018